Partner voor recycling E-waste

Nieuwe metalen voor nieuwe energie

Concrete vermindering CO2

Energietransitie door metaalrecycling

E-waste verwerking - Verminder uw CO2-uitstoot

Recyclen noodzaak doelstellingen Klimaatakkoord

Voor de door het kabinet beoogde versnelde overgang naar een volwaardige circulaire economie in 2050 blijft het recyclen van E-waste een belangrijke steunpilaar. Met name de daarbij vrijkomende metalen zijn noodzakelijk om aan de groeiende vraag daarnaar te kunnen voldoen. Bovendien berichtte het Planbureau voor de Leefomgeving in januari 2019 opnieuw dat er nog onvoldoende circulaire initiatieven zijn om het grondstofgebruik in Nederland drastisch te verminderen.

Groeiende vraag naar metalen als gevolg van energietransitie

Een belangrijke boodschap van TNO op de klimaatconferentie COP24 in 2018 was dat voor het verminderen van CO2-emissies, juist metalen essentieel zijn voor de constructie van zonnepanelen en windturbines en voor gebruik in batterijen voor elektrische voertuigen. Zich tegelijkertijd afvragend of de mijnbouw kan voldoen aan de snelgroeiende wereldwijde vraag naar schaarse metalen. Naast het gebruiken van bereikbaarder metaal en de verlenging van de levensduur, ziet TNO betere recycling als derde fundamentele circulaire economische strategie.

WEEELABEX cruciaal in een circulaire economie

Afvoeren en verwerken van elektrische apparatuur, elektronische apparaten en componenten (Electronic-waste) kán duurzaam. Verantwoord afvoeren van elektronica afval, ook wel WEEE genoemd (Waste of Electrical and Electronic Equipment), is mogelijk door een strenge certificering.

Hoge recyclingpercentages elektronisch afval 

WEEELABEX gecertificeerde recyclingbedrijven dienen E-waste te verwerken volgens hoge kwaliteitseisen. Zowel voor de manier van verwerking - van acceptatie tot en met de demontage - als voor de afvalstromen. Holland Recycling maakt er een halszaak van om voor alle afvalstromen een zo hoog mogelijk recyclingpercentage te realiseren. Zelf ontwikkelde processen hiervoor zijn in de afgelopen jaren sterk verfijnd. Ook al zijn dat intensieve technieken, als het scheiden van metalen van plastics, het is uitermate lonend. De herwonnen kostbare en schaarse materialen kunnen uitstekend hergebruikt worden als secundaire grondstoffen. Zo wordt bijvoorbeeld uit 1 ton printplaten o.a. 125 gram goud en 14 gram palladium gewonnen. Deze grondstoffen kunnen worden ingezet als katalysatoren voor de productie van biobrandstoffen en waterstof, waarnaar de vraag door de transitie ook zeker zal toenemen.

Bron: Report on the Environmental Benefits of Recycling - Bureau of International Recycling (BIR)Concrete vermindering van de CO2-emissie door recycling

Maar wat zijn nou eigenlijk de concrete milieu- en circulaire voordelen van onze nogal intensieve recyclingmethode? We kunnen dit aangeven in termen van CO2-uitstoot. Een onderzoek van de TU Delft en BIR (Bureau of International Recycling) heeft de mogelijkheden van recycling en vermindering van koolstofdioxide in beeld gebracht. Zoals in de tabel aangegeven zijn de resultaten verrassend voor verschillende grondstoffen. Bovenaan een zeer aansprekend voorbeeld: aluminium. Voor de verwerking van bauxiet tot 1 kg aluminium is 3,83 kg CO2 nodig. Door recycling wordt 92% CO2 bespaard!

C02-certificaat klanten

Holland Recycling is in staat de totale CO2-reductie van de metalen via recycling te berekenen. Ook kunnen klanten individueel inzicht krijgen in hun bijdrage aan de vermindering van de uitstoot - wat het effect is van de inzameling en duurzame recycling van hun uiteenlopende metalen met een C02-certificaat.

Beloning bedrijven, instellingen en organisaties voor afvoeren E waste

Feit is dat elektronisch afval bij Holland Recycling een bepaalde waarde vertegenwoordigt. Op deze website geeft de waarde bij inlevering van meer dan 150 materialen een goede indruk van de schaarste van de grondstoffen afkomstig uit E-waste. Met een module berekent u de totale opbrengst. Is deze totaal meer dan € 1.000,-, dan kunt u uw E-waste aanleveren in Boxtel voor verwerking met hoge recyclingpercentages.

Materialen bestemd voor datavernietiging worden verzegeld in een box, de datadragers worden vervolgens discreet vernietigd in een beveiligd verwerkingsdepot. Het is tevens mogelijk de materialen door Holland Recycling op te laten halen.