VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOLLAND RECYCLING HOLDING B.V

alsmede diens (toekomstige) dochtermaatschappijen als bedoeld in artikel 2:24a Burgerlijk Wetboek en/of diens (toekomstige) groepsmaatschappijen als bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek (hierna te noemen: “Holland Recycling”) 

Artikel 1 – Toepassingsgebied en definities

1.1         Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle offertes en (de uitvoering van) overeenkomsten van Holland Recycling aan of met een derde (hierna te noemen: de “Contractant”). Toepasselijkheid van door de Contractant gehanteerde algemene voorwaarden is op de rechtsverhouding niet van toepassing.

1.2         Indien in deze algemene voorwaarden met een Contractant slechts een afnemer van Holland Recycling wordt bedoeld, wordt die hierna aangeduid als “Afnemer”.

1.3         Indien in deze algemene voorwaarden met een Contractant slechts een leverancier aan Holland Recycling wordt bedoeld, wordt die hierna aangeduid als “Leverancier”.

1.4         Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing en zullen partijen in plaats van de nietige, vernietigde, of buiten toepassing verklaarde bepaling een bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde, of buiten toepassing verklaarde bepaling in acht zullen worden genomen.

1.5         Holland Recycling behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande nadere aankondiging te wijzigen en/of uit te breiden.

Artikel 2 – Totstandkoming van overeenkomsten & offertes

2.1        Overeenkomsten met Holland Recycling komen slechts tot stand indien deze door een bevoegde vertegenwoordiger van Holland Recycling door middel van een schriftelijke opdrachtbevestiging zijn bevestigd en/of indien Holland Recycling uitvoering heeft gegeven aan de opdrachtbevestiging. Een van een opdrachtbevestiging afwijkende reactie van Contractant is pas geldig indien de inhoud daarvan schriftelijk door Holland Recycling is geaccepteerd.

2.2        Mondelinge overeenkomsten binden Holland Recycling niet dan nadat deze schriftelijk door (een bevoegde vertegenwoordiger van) Holland Recycling zijn bevestigd.

2.3        Een door Holland Recycling aan Contractant uitgebrachte offerte is slechts geldig gedurende de in de offerte genoemde termijn. Indien geen termijn is genoemd, vervalt de offerte na vier weken.

Artikel 3 – Inhoud van overeenkomsten

3.1        De (inhoud van de) overeenkomst tussen Holland Recycling en Contractant bestaat uitsluitend uit de opdrachtbevestiging van Holland Recycling en deze algemene voorwaarden. Andere stukken maken daarvan slechts deel uit indien Holland Recycling dat voorafgaand aan uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk heeft bevestigd. Bij strijd tussen de tekst van aanvullende stukken die onderdeel zijn van de overeen- komst enerzijds en de opdrachtbevestiging en deze algemene voorwaarden anderzijds, prevaleert de tekst van de opdrachtbevestiging en deze algemene voorwaarden.

3.2        Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van Holland Recycling ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

3.3        Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is elke aanbieding van Holland Recycling gebaseerd op verrichting van de geoffreerde prestatie onder normale werkuren en op normale werkdagen.

3.4        Alle aanduidingen in offertes, aanbiedingen en opdrachtbevestigingen en dergelijke van Holland Recycling strekken slechts ter indicatie. Afwijkingen in het geleverde komen derhalve niet voor rekening van Holland Recycling, tenzij Afnemer die specifieke (technische) vereisten kenbaar had gemaakt en Holland Recycling in de opdrachtbevestiging heeft verklaard daaraan te voldoen.

Artikel 4 – Uitvoering overeenkomst

4.1        Holland Recycling zal haar werkzaamheden naar eigen inzicht uitvoeren, al dan niet door inschakeling van derden.

4.2        Overschrijding van een leveringstermijn door Holland Recycling zal niet leiden tot een prijswijziging, verplichting tot schadevergoeding door Holland Recycling of tot een recht op ontbinding voor Contractant van de betreffende overeenkomst.

4.3        Holland Recycling zal naar beste vermogen aanwijzingen of extra wensen van Contractant, die buiten de inhoud of de omvang van de overeenkomst vallen, opvolgen maar is daartoe niet verplicht. Daarmee verband houdende extra werkzaamheden van Holland Recycling zullen aan Contractant in rekening worden gebracht, tegen de reguliere door Holland Recycling gehanteerde tarieven.

4.4        Holland Recycling is bevoegd om de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst over te dragen aan derden.

4.5        Holland Recycling is pas een vergoeding voor eventueel meerwerk verschuldigd, indien zij een opdracht daartoe schriftelijk heeft geaccepteerd.

Artikel 5 – Kwantitatieve Afwijkingsbevoegdheid

5.1        Verkoop door Holland Recycling: Het staat Holland Recycling vrij minder of meer te leveren dan in de opdrachtbevestiging is vermeld, mits deze afwijking maximaal 10% bedraagt; tenzij anders is overeengekomen. Afnemer blijft in dat geval onverminderd verplicht de overeengekomen prijs per (gewichts)eenheid te betalen.

5.2        Inkoop door Holland Recycling: Het is Leverancier toegestaan bij leveringen waarbij de hoeveelheid op de orderbevestiging voorafgegaan wordt door “ca.” met maximaal 5% af te wijken. Verdergaande afwijkingen van overeengekomen hoeveelheden door Leverancier zijn alleen na schriftelijke instemming van Holland Recycling toegestaan.

Artikel 6 – Levering door en aan Holland Recycling

6.1        Levering door en aan Holland Recycling geschiedt zoals vermeld in de op- drachtbevestiging.

6.2        Indien niet schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering aan Holland Recycling door de Leverancier “Delivered Duty Paid” als bedoeld in de Incoterms 2010. Levering door Holland Recycling aan een Afnemer geschiedt “ex works” als bedoeld in de Incoterms 2010.

6.3        De uitleg van de leveringsvoorwaarden geschied aan de hand van de op- drachtbevestiging en de Incoterms 2010.

6.4        Een toename van leveringskosten, zoals bijvoorbeeld vrachtkosten, verzekeringspremies, invoerrechten en andere overheidsheffingen zal Afnemer aan Holland Recycling vergoeden.

6.5        Kosten, als in het vorige lid bedoeld, zullen door Leverancier niet aan Holland Recycling worden doorberekend en blijven voor rekening en risico van Leverancier.

6.6        Indien Afnemer de producten zoals aangeduid in de opdrachtbevestiging niet op het afgesproken tijdstip in ontvangst neemt of komt afhalen, staat het Holland Recycling vrij de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden dan wel de producten op kosten van de Afnemer op te slaan. Alle schade die uit een en ander voortvloeit is voor rekening van de Afnemer.

6.7        Het met Leverancier overeengekomen tijdstip van levering geldt als fatale termijn. Bij niet tijdige nakoming is Leverancier zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

6.8        Holland Recycling is bevoegd de levering op te schorten en/of overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden wanneer de door haar kredietverzekeraar gestelde kredietlimiet van Afnemer is overschreden of dreigt te worden overschreden. Het voorgaande is ook van toepassing indien een (dreigende) overschrijding wordt veroorzaakt door een wijziging van de kredietlimiet van Afnemer.

6.9        Indien aan Afnemer feiten of omstandigheden bekend zijn, waarvan hij/zij in redelijkheid kan of mag aannemen dat deze van invloed zijn op zijn/haar kredietlimiet, maakt Afnemer daar onverwijld melding van aan Holland Recycling.

Artikel 7 -– Verpakking, ter beschikking gestelde goederen

7.1         De wijze van verpakking van te leveren producten door Holland Recycling aan Afnemer staat ter vrije bepaling aan Holland Recycling.

7.2         Alle door Holland Recycling aan Afnemer ter beschikking gestelde goederen blijven te allen tijde eigendom van Holland Recycling, mogen niet voor een ander doel gebruikt worden dan waarvoor zij ter beschikking gesteld zijn en worden niet door Contractant verpand of anderszins tot zekerheid gesteld.

7.3         Van eventuele schade aan de in het vorige lid bedoelde goederen dient Holland Recycling onverwijld schriftelijk op de hoogte gesteld te worden.

7.4      Contractant is aansprakelijk voor alle schade aan of veroorzaakt door de ter beschikking gestelde goederen. Contractant is slechts niet aansprakelijk voor slijtage ontstaan door normaal gebruik.

7.5         Indien Contractant voor het vervoer van de in dit artikel bedoelde goederen zorg draagt, dan gaat het risico over op het moment dat Holland Recycling de goederen heeft ontvangen, geïnspecteerd en zich schriftelijk en ondubbelzinnig akkoord heeft verklaard met de ontvangst en de goede staat van de goederen. Contractant is in dat geval onder meer, maar niet uitsluitend, verantwoordelijk voor het vervoer en aansprakelijk voor alle mogelijk schade die voortvloeit uit het niet conform de overeenkomst vervoeren van goederen. Contractant draagt voorts zorg voor de aanwezigheid (in het vervoermiddel) en juistheid van alle op grond van de wet benodigde vervoersdocumenten.

Artikel 8 – Bijzondere bepaling bruikleen emballage en ter beschikking stellen zaken

8.1        Dit artikel is van toepassing op door Holland Recycling aan Contractant in bruikleen gegeven emballage onverminderd het bepaalde in artikel 7.

8.2        Indien overeengekomen, zal Holland Recycling een of meerdere emballage bij Contractant plaatsen ten behoeve van het inzamelen van materialen.

8.3        Contractant is ter plaatsing van een of meerdere emballage een door Hol- land Recycling vast te stellen borgsom verschuldigd. De borgsom dient voorafgaand aan de plaatsing te worden voldaan aan Holland Recycling.

8.4        De emballage mag door Contractant uitsluitend worden gebruikt voor de tijdelijke opslag van materialen, welke zijn bestemd voor Holland Recycling.

8.5        Gedurende de periode dat de emballage ter beschikking van Contractant is, draagt Contractant het volledige risico daarvan, onder meer doch niet uitsluitend in het geval de emballage ontvreemd wordt of beschadigd raakt.

8.6        In geval Holland Recycling aan Contractant zaken of materialen ter beschikking stelt zonder dat een overdracht is overeengekomen, blijven deze zaken of materialen eigendom van Holland Recycling. Contractant zal deze bewaren afgescheiden van voorwerpen welke toebehoren aan hemzelf of aan derden. Contractant zal ze merken als eigendom van Holland Recycling.

Artikel 9 – Acceptatie, kwaliteit en reclames

9.1        Holland Recycling hanteert een acceptatiebeleid dat op haar website geraadpleegd kan worden. Holland Recycling is bevoegd om van dat acceptatiebeleid af te wijken en om dat acceptatiebeleid aan te passen. Voor het verkrijgen van een schriftelijke versie van het acceptatiebeleid dient contact opgenomen te worden met Holland Recycling.

9.2        Het acceptatiebeleid kan na het tot stand komen van de overeenkomst gewijzigd worden, bijvoorbeeld als gevolg van gewijzigde milieuvoorschriften. Bij een wijziging van het acceptatiebeleid na het tot stand komen van de overeenkomst is Holland Recycling gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te wijzigen conform het nieuwe acceptatiebeleid.

9.3        Specifieke eisen ten aanzien van de kwaliteit van te leveren of af te nemen materialen worden door Holland Recycling aangegeven in de opdrachtbevestiging.

9.4        Contractant verklaart dat de materialen, die zij laat afvoeren dan wel aan Holland Recycling levert, geheel in overeenstemming zijn met de overeengekomen specificaties, dat de materialen vrij zijn van explosieve en ontvlambare stoffen, van chemische verontreinigingen, nucleaire besmetting en radioactief materiaal, asbest en andere stoffen of materialen die het milieu en/of de volksgezondheid op welke wijze dan ook kunnen bedreigen.

9.5        Holland Recycling zal aan haar geleverde materialen slechts hoeven te accepteren en betalen indien deze voldoen aan het acceptatiebeleid, de in de opdrachtbevestiging genoemde kwaliteitseisen en overige eisen zoals deze op grond van enige wet- of regelgeving dan wel vergunning gelden.

9.6        Leverancier biedt te allen tijde, ook voorafgaand aan de levering en tevens bij derden, de gelegenheid en verleent medewerking aan eventuele keuring van te leveren of geleverde materialen door de door Holland Recycling daartoe aangewezen personen.

9.7        Indien Holland Recycling de materialen gezien het gestelde in 9.5 niet accepteert zal, ook als de Leverancier daarmee niet instemt, de Leverancier de producten voor eigen rekening terug nemen dan wel – voor zover de producten reeds zijn doorverkocht aan derden – Holland Recycling vrijwaren tegen alle kosten, schaden en eventuele claims van derden (waaronder overheids- of toezichthoudende instanties) en Holland Recycling geheel schadeloos stellen.

9.8        Indien een Afnemer van mening is dat de door Holland Recycling geleverde materialen niet aan de overeengekomen (kwaliteits)eisen voldoen, dient de Afnemer dat binnen uiterlijk 1 (één) dag na ontvangst van de materialen schriftelijk te melden aan Holland Recycling, tenzij anders is overeengekomen of tenzij het gebrek op dat moment bij een zorgvuldige controle niet waarneembaar zou zijn geweest. In dat laatste geval zal de Contractant binnen één (1) dag nadat hij bekend had kunnen zijn met het gebrek schriftelijk melding van dat gebrek maken aan Holland Recycling. Na een melding dient Holland Recycling in de gelegenheid gesteld te worden de materialen, voor zover de klacht van Afnemer terecht is, binnen 1 (één) week terug te nemen, zonder dat daar aanvullende kosten aan worden verbonden door Afnemer.

9.9        Klachten/claims die na de hiervoor bedoelde termijn van Afnemers worden ontvangen, hoeven door Holland Recycling niet in behandeling genomen te worden.

Artikel 10 – Medewerking Contractant en garantie

10.1     Contractant zal alle medewerking verlenen die noodzakelijk of nuttig is bij de uitvoering van de overeenkomst. Contractant draagt er onder meer zorg voor dat alle gegevens en goedkeuringen, waarvan Holland Recycling aangeeft dat deze wenselijk of noodzakelijk zijn of waarvan Contractant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze wenselijk of noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, bij aanvang van de uitvoering van de overeenkomst aan Holland Recycling worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en/of goedkeuringen niet tijdig aan Holland Recycling zijn verstrekt, heeft Holland Recycling het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten bij Contractant in rekening te brengen.

10.2    Indien door Holland Recycling in het kader van de uitvoering overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van Contractant of een door Contractant aangewezen locatie, draagt Contractant kosteloos zorg voor de toegang tot de (aangewezen) locatie en de in redelijkheid gewenste faciliteiten.

10.3   Contractant zorgt ervoor dat Holland Recycling vrijelijk en tijdig kan beschikken over onder meer:

(a)       de locatie waar het werk moet worden uitgevoerd;

(b)       voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen;

(c)       aansluitmogelijkheden voor elektrische apparatuur.

10.4     Contractant vrijwaart Holland Recycling voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade niet aan Holland Recycling toerekenbaar is.

10.5     Indien door Holland Recycling aan Contractant garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door haar geleverde of te leveren werkzaamheden of producten, zal zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan Contractant kenbaar maken. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving kan Contractant geen beroep doen op garantie, onverminderd diens wettelijke rechten die voortvloeien uit dwingendrechtelijke bepalingen.

10.6                 Indien Contractant een gerechtvaardigd beroep op garantie doet zal Holland Recycling de te verrichten werkzaamheden of de te leveren producten, naar eigen keuze, herstellen dan wel alsnog uitvoeren/leveren zoals overeengekomen. Indien Holland Recycling Contractant mededeelt tot herstel dan wel het alsnog uitvoeren/leveren zoals overeengekomen te zullen overgaan, zal Contractant de geleverde producten, op haar kosten en voor haar risico, weer ter beschikking stellen aan Holland Recycling.

10.7        Alle eventuele garantieverplichtingen en aansprakelijkheden van Holland Recycling vervallen indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die zaken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van geleverde zaken door Contractant of door Contractant ingeschakelde derden of indien die het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien Contractant of een derde zonder toestemming van Holland Recycling wijzigingen in de door Holland Recycling geleverde zaken heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen. Holland Recycling zal door Contractant tijdig en onbelemmerd in de gelegenheid worden gesteld om onderzoek te doen naar de gegrondheid van een eventueel beroep op garantie, waarbij Contractant de producten op zijn kosten aan Holland Recycling ter beschikking stelt.

10.8                 Leverancier garandeert dat het geleverde beantwoordt aan hetgeen is overeengekomen en aan alle relevante wettelijke bepalingen. Indien partijen niet specifiek een garantieperiode zijn overeengekomen, geldt een garantieperiode van tenminste 24 maanden na levering, dan wel zoveel langer als Holland Recycling in redelijkheid mag verwachten.

Artikel 11 – Overmacht

11.1      Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van Holland Recycling zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij Holland Recycling als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van Holland Recycling of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van Holland Recycling.

11.2       Overmacht aan de zijde van Holland Recycling is tevens aanwezig indien een Leverancier niet (tijdig) aan Holland Recycling levert waardoor Holland Recycling niet (tijdig) aan Afnemer kan leveren.

11.3      Holland Recycling is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van Holland Recycling opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door Holland Recycling niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.

11.4       Indien Holland Recycling bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Contractant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12 – Prijzen, betaling en eigendomsvoorbehoud

12.1       Overeengekomen prijzen worden niet gewijzigd in geval van wijzigingen van de internationale marktprijzen, tenzij anders is overeengekomen.

12.2      Betalingen aan Holland Recycling dienen plaats te vinden binnen de op de factuur vermelde termijn. Indien geen termijn is vermeld, geldt een termijn van 30 dagen na factuurdatum.

12.3      Betalingen aan Holland Recycling dienen te geschieden door overmaking op het op de factuur genoemde bankrekeningnummer en in de op de factuur aangegeven valuta.

12.4      Door Holland Recycling opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

12.5    Aanspraken van Afnemer jegens Holland Recycling, van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichtingen van Afnemer niet op en kunnen, behoudens na voorafgaande toestemming van Holland Recycling, niet worden verrekend.

12.6      Indien Afnemer niet, te weinig of te laat betaalt of anderszins tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst, is Afnemer vanaf de factuurdatum in verzuim en over het verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, dan wel de wettelijke handelsrente conform het bepaalde in artikel 6:119a BW indien die rente hoger is, alsook alle kosten die Holland Recycling redelijkerwijs heeft gemaakt ter incasso van haar vordering, waaronder begrepen maar niet beperkt tot advocaatkosten.

12.7    Indien Afnemer niet, te weinig of te laat betaalt of anderszins tekortschiet heeft Holland Recycling het recht de geleverde producten door middel van een schriftelijke verklaring terug te vorderen en de overeenkomst terstond te ontbinden. Afnemer is vervolgens gehouden de producten onverwijld en voor haar rekening aan Holland Recycling te retourneren.

12.8       Ongeacht welke betalingscondities zijn overeengekomen, is Holland Recycling gerechtigd financiële zekerheid van Afnemer te verlangen en de levering van goederen op te schorten totdat deze zekerheid wordt verschaft. Indien Afnemer in gebreke blijft bij het verschaffen van zekerheid, kan Holland Recycling, zonder rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst ontbinden.

12.9    Voor zover niet anders overeengekomen blijven alle door Holland Recycling geleverde goederen haar eigendom totdat zij door of namens Afnemer volledig zijn betaald.

Artikel 13 – Opschorting of ontbinding van de overeenkomst

13.1      Onverminderd de haar verder toekomende rechten is Holland Recycling bevoegd, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, tot opschorting of gehele of gedeeltelijke ontbinding van de met Contractant gesloten overeenkomst over te gaan, indien Contractant enige verplichting uit hoofde van de overeenkomt niet nakomt, een verzoek tot surseance van betaling heeft ingediend of dit aan hem is verleend, in staat van faillissement is verklaard dan wel daartoe een aanvraag is ingediend dan wel beslag op de hem toekomende goederen is gelegd of anderszins het beheer over zijn vermogen heeft verloren.

13.2      De in dit artikel bedoelde opschorting of ontbinding geschiedt door middel van een schriftelijke  verklaring van Holland Recycling aan Contractant.

13.3      Onverminderd de overige gevolgen van de opschorting of ontbinding, is Contractant       aansprakelijk voor alle mogelijke schade, direct en indirect (inclusief winstderving), die Holland Recycling lijdt als gevolg van de opschorting of ontbinding.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

14.1      Holland Recycling is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de Contractant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van Holland Recycling.

14.2      De totale aansprakelijkheid van Holland Recycling zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door Holland Recycling aan de Contractant te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).

Onder directe schade als bedoeld in deze bepaling wordt uitsluitend verstaan;

–        de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

–        de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Holland Recycling aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Holland Recycling toegerekend kunnen worden;

–        redelijke kosten die gemaakt zijn ter voorkoming of beperking van de directe schade.

Voor indirecte schade, waaronder tevens begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade wegens bedrijfsstagnatie is Holland Recycling nimmer aansprakelijk.

Voor het geval partijen een duurovereenkomst hebben gesloten, is de voor die overeenkomst bedongen prijs maximaal het gedurende de laatste drie maanden gefactureerde bedrag.

14.3       De aansprakelijkheid van Holland Recycling is per (verzekerd) evenement bovendien beperkt tot het maximale bedrag dat haar verzekeraar voor dat evenement uitkeert.

14.4      Voor zover Holland Recycling bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruik maakt van de diensten van derden, en deze derden hun aansprakelijkheid hebben beperkt, houden alle aan Holland Recycling gegeven opdrachten de bevoegdheid in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de Contractant te aanvaarden.

14.4     Iedere vordering jegens Holland Recycling vervalt door het enkele verloop van één (1) jaar na het ontstaan van de vordering, behoudens de vorderingen die door Holland Recycling uitdrukkelijk zijn erkend.

Artikel 15 – Europese verordening betreffende de overbrenging van afvalstoffen

15.1      Dit artikel is van toepassing op alle overeenkomsten van Holland Recycling

die vallen onder de werking van de Europese verordening op de overbrenging van afvalstoffen (verordening EG/1013/2006) (hierna te noemen: “EVOA”) of een met deze verordening vergelijkbare regeling en Contractant verklaart zich aan de daarin opgenomen verplichtingen te houden.

15.2      Contractant is jegens Holland Recycling verplicht in geval van grensoverschrijdend transport, de nodige kennisgeving(en) te doen en de afvalstoffen te behandelen en te verwerken op de wijze als beschreven in de betreffende “Kennisgeving” (als bedoeld in artikel 4 van de EVOA) en Holland Recycling een ”Verklaring” (als bedoeld in artikel 15 EVOA) te verstrekken waaruit blijkt dat de afvalstoffen nuttig werden toegepast of verwijderd conform de kennisgeving, de daarin vermelde voorwaarden en de voorschriften van de EVOA.

15.3      Contractant zal Holland Recycling vrijwaren en volledig schadeloos stellen indien:

(a)         De eventuele overbrenging in strijd met de EVOA geschiedt of is geschied; (b) de overbrenging dan wel de nuttige toepassing niet op de geplande wijze is voltooid, zoals bedoeld in artikel 22 EVOA; of (c) er sprake is van een illegale overbrenging waarvoor de kennisgever verantwoordelijk is in de zin van artikel 24 lid 2 EVOA.

15.4      Contractant is verplicht alle benodigde gegevens voor de internationale overbrenging van afvalstoffen zoals vereist door de EVOA naar waarheid en volledig in te vullen en deze gegevens minstens twee dagen voor het voorgenomen transport aan Holland Recycling aan te leveren. Indien de benodigde gegevens niet tijdig worden verstrekt, is Holland Recycling niet

gehouden aan de overeenkomst met Contractant uitvoering te geven. Contractant zal alsdan haar eigen kosten dragen en blijft gehouden de overeengekomen prijs aan Holland Recycling te voldoen.

15.5      Contractant garandeert de juistheid van de door haar aangeleverde gegevens.

15.6      Voor de overbrenging van afvalstoffen waarvoor een Kennisgeving is vereist, verlangt Holland Recycling van Contractant een borgsom of gelijkwaardige zekerheid ter dekking van de vervoerskosten, de kosten van nuttige toepassingen verwijdering, inclusief de nodig geachte voorlopige handelingen, en de opslagkosten voor negentig dagen.

15.7       Contractant vrijwaart Holland Recycling en zal Holland Recycling volledig schadeloos stellen ter zake van alle mogelijke schade die ontstaat en die Holland Recycling lijdt door tekortschieten van Contractant in haar verplichtingen onder de EVOA.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1      De overeenkomst tussen Holland Recycling en Contractant wordt beheerst door Nederlands recht.

16.2   Toepasselijkheid van buitenlandse verdragen en buitenlandse wetgeving is uitdrukkelijk uitgesloten. Meer in het bijzonder is de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (Convention on the International Sale of Goods 1980) uitdrukkelijk uitgesloten.

16.3      In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 3 Burgerlijk Wetboek is Hol- land Recycling niet gebonden aan in de aanvaarding door (potentiële) Contractant voorkomende afwijkingen van offertes van Holland Recycling.

16.4      Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de door Hol- land Recycling en de Contractant gesloten overeenkomst met inbegrip van deze algemene voorwaarden zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch, tenzij partijen arbitrage overeenkomen.

Aldus vastgesteld door Holland Recycling B.V. op 13 februari 2019.