Algemeen acceptatiereglement voor afvalstoffen, die worden aangeboden bij de bewerkingsinrichting van Holland Recycling in Boxtel.

Artikel 1. Toepassingsgebied

Dit acceptatiereglement is van toepassing op het aanbieden en accepteren van afvalstoffen. Het betreft het aanbieden door derden op de werven van Holland Recycling in Boxtel. Deze acceptatievoorwaarden gelden ook als het gaat om aanbieden van afvalstoffen in de door Holland Recycling geplaatste containers.

Artikel 2. Verklaring van begrippen

2.1 Aanbieder

Degene door wie of namens wie de afvalstoffen ter bewerking worden aangeboden.

2.2 Vervoerder

Degene die in opdracht van de aanbieder de afvalstoffen feitelijk aanvoert naar de ontvanger.

2.3 Ontvanger

Degene die de aangeboden afvalstoffen in ontvangst neemt.

2.4 Beheerder

Degene die het beheer heeft over de werf.

2.5 Omschrijvingsformulier

Iedere afvalstroom moet zijn omschreven door gebruik te maken van het omschrijvingsformulier, BA-formulier.

2.6 Transport begeleidingsformulier

Ieder afvaltransport dient per vracht voorzien te zijn van de juiste en volledig ingevulde wettelijke transport-begeleidende documenten zoals een begeleidingsbrief of een CMR met Annex VII.

2.8 Afvalstoffen

Materiaal dat voldoet aan de eisen gesteld in artikel 8 van dit regelement.

Artikel 3. Geldigheid

3.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van afvalstoffen bij de werven van Holland Recycling en op alle aanbiedingen van afvalstoffen in containers die door Holland Recycling uitgezet worden. Door het aanbieden van de afvalstoffen wordt de aanbieder geacht met dit reglement in te stemmen.

3.2 Afwijkingen van het reglement zijn slechts geldig voor zover zij schriftelijk door de beheerder zijn aanvaard. Afwijkingen gelden slechts voor de duur of de hoeveelheid, zoals vastgelegd in een overeenkomst tussen aanbieder en beheerder. Afwijkingen mogen op geen enkele wijze in strijd zijn met de wettelijke bepalingen.

Artikel 4. Beheer en exploitatie

De werven zijn gelegen aan: De Schouwrooij 8 te Boxtel en Colenhoef 4 te Boxtel.

Artikel 5. Toegang

De werf is alleen toegankelijk voor personeel van de bewerkingsinrichting en (na verkregen toestemming) personen die aan te bieden afvalstoffen aanvoeren. Indien de aanbieder/vervoerder hinder veroorzaakt of de normale gang van zaken binnen de bewerkingsinrichting belemmert, kan hen de toegang tot de werf worden ontzegd.

Artikel 6. Openingstijden

De werf is geopend op werkdagen: 07:30 t/m 16:30 uur.

Artikel 7. Aanbieden van afvalstoffen

Gevaarlijk afval mag met uitzondering van bepaalde grondkabels niet bij de bewerkingsinrichting worden aangeboden. Wordt dit toch gedaan door een aanbieder, dan worden deze afvalstoffen geweigerd.

Artikel 8. Acceptatie afvalstoffen

8.1 Holland Recycling accepteert zowel gevaarlijke als ongevaarlijke afvalstoffen van de volgende categorieën: metalen, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, accu’s, en kunststoffen. Losse batterijen, of ongesorteerde vrachten waarin losse batterijen aanwezig zijn, worden geweigerd.

8.2 Welke afvalstoffen van de in 8.1 genoemde categorieën exact worden geaccepteerd, is afhankelijk van de van toepassing zijnde Europese afvalcode (Euralcode). Een actueel overzicht van afvalcodes die Holland Recycling accepteert is beschikbaar bij de receptie en kan op verzoek worden overlegd.

8.3 Afvalstoffen die niet door Holland Recycling mogen worden geaccepteerd, kunnen op verzoek wel op locatie bij de aanbieder worden opgehaald voor rechtstreekse afvoer naar een geschikt afvalbedrijf.

8.4 Indien bij vooracceptatie of ontvangst wordt getwijfeld of een afvalstof mag worden ingenomen, wordt in overleg met de aanbieder nader onderzoek verricht naar de samenstelling van de afvalstof. Dit kan variëren van zintuigelijk onderzoek door Holland Recycling tot chemische analyse door een extern laboratorium. Onderzoeksresultaten zijn niet betwistbaar en eventuele kosten ervan worden doorbelast aan de aanbieder.

8.5 Bij ontvangstcontrole onacceptabel gebleken afvalstoffen, dienen onverwijld door of namens de aanbieder te worden afgevoerd naar een geschikt afvalbedrijf. Ook als afvalstoffen na een aanvankelijke acceptatie later alsnog onacceptabel blijken te zijn vanwege hun samenstelling, dienen deze op aanwijzing van Holland Recycling onverwijld door of namens de aanbieder te worden afgevoerd naar een geschikt afvalbedrijf.

8.6 Als de aanbieder verzuimt om op aanwijzing van Holland Recycling (alsnog) geweigerde afvalstoffen af te voeren, dan zullen deze afvalstoffen voor rekening van de aanbieder worden afgevoerd naar een geschikt afvalbedrijf. In dergelijke gevallen zal de aanbieder bovendien de toegang tot de inrichting worden ontzegd voor een periode die Holland Recycling goeddunkt.

8.7 Van geweigerde afvalstoffen worden registraties bijgehouden die op verzoek door het bevoegd gezag ingezien kunnen worden.

Artikel 9. Aanbiedingsprocedure

9.1 De vervoerder van de afvalstoffen moet zich melden aan de balie op de weegbrug.

9.2 De acceptant beoordeelt of de materialen geaccepteerd worden. Hierbij wordt uitgegaan van de in artikel 9 lid 5 genoemde, door de vervoerder te verstrekken, gegevens en de door de acceptant uitgevoerde inspectie van het materiaal. Als er twijfels bestaan over de mate van verontreiniging van de BA, wordt er gehandeld volgens artikel 8 lid 5. De acceptant is ten allen tijde gerechtigd aangevoerde materialen te weigeren.

9.3 De weegbrugmedewerker bepaalt in welke categorie de aangeboden BA worden ingedeeld.

9.4 Van de aangeboden BA wordt het gewicht door weging bepaald met behulp van de op het terrein aanwezige weegbrug.

9.5 Van elke aangevoerde en geaccepteerde vracht wordt een acceptatiebiljet (weegbon) opgemaakt, waarop de volgende gegevens worden vermeld: – bonnummer – datum en tijd – aanbieder – handtekening aanbieder – herkomst BA (bouwproject, sorteerinrichting, sloopobject) – hoeveelheid afval – aard en samenstelling – soort/categorie volgens het acceptatiereglement – vervoerder – kenteken vervoermiddel.

9.6 Legitimatie met een geldig identiteitsbewijs is verplicht voor iedereen die koperhoudende materialen aanbiedt en contant uitbetaald wil worden.

9.7 Weegbonnen worden gedurende een periode van drie jaar bewaard door de administratie.

9.8 Na acceptatie en weging mogen de aangevoerde BA worden gelost. Hierbij dient de vervoerder de aanwijzingen van het personeel van de werf op te volgen.

Artikel 10. Nadere bepalingen ten aanzien van aangevoerde afvalstoffen

De lijst “acceptatievoorwaarden”, geeft aan welke stoffen geweigerd dienen te worden.

Artikel 11. Prijzen

11.1 De bewerkingstarieven gelden per ton en worden jaarlijks, of als daarvoor reden bestaat tussentijds, vastgesteld.

11.2 De bewerkingstarieven worden berekend over de gewogen hoeveelheid. Daarnaast volgens de door de weegbrugmedewerker aangegeven categorie-indeling.

11.3 Er vindt pas uitkering plaats bij een waarde per vracht met een redelijke opbrengst: alleen levering met een waarde boven de € 1.000,-. Bij voorkeur vooraf aanmelden.

11.4 Indien materiaal ongesorteerd wordt aangeleverd of wordt opgestuurd zodat het sorteren substantiële tijd kost, wordt de levering niet door ons geaccepteerd.

11.5 Indien materiaal per stuk verpakt is of dusdanig verpakt dat uitpakken substantiële tijd kost, brengen we hiervoor € 0,10 per kilogram in mindering op de website opbrengst.

11.6 Op de factuur worden de volgnummers van de weegbonnen vermeld.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1 De aanbieder/vervoerder is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door hem, zijn personeel of door hem gebruikte materieel, dan wel de door hem aangevoerde afvalstoffen of andere materialen, aan het personeel en de eigendommen van de beheerder dan wel van derden, voor de beheerder werkzaam.

12.2 De aanbieder/vervoerder vrijwaart de beheerder in het in artikel 12 lid 1 bedoelde geval voor alle schade-aanspraken van derden, ongeacht de oorzaak van de schade.

12.3 Indien een vervoerder namens de aanbieder/inzamelaar aanbiedt, zijn zowel de aanbieder/inzamelaar als de vervoerder of hun vertegenwoordiger(s) aansprakelijk voor de schade in dit artikel bedoeld.

12.4 De beheerder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het betreden van en rijden op het terrein.

Artikel 13. Geschillen

13.1 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist:

  1. de directie;
  2. de commercieel administratief medewerker;
  3. de weegbrugmedewerker.

13.2 Geschillen zullen, zo nodig, ter beoordeling worden voorgelegd aan de Burgelijke Rechter, die volgens de normale competentieregelen bevoegd is.

Artikel 14. Acceptatievoorwaarden

Airconditioners Worden geweigerd, tenzij ontdaan van milieubelastende stoffen
Asbest Worden geweigerd
Banden afkomstig van personenauto’s Worden geweigerd
Banden afkomstig van vrachtauto’s Worden geweigerd
Batterijen cadmium Worden geweigerd (gevaarlijk afval)
Betonresten (schoon) Worden geweigerd
Betonresten (verontreinigd) Worden geweigerd
Bitumen Worden geweigerd
Brandkluizen Worden geweigerd
Condensatoren Kosten, op aanvraag
Emulsies aan draaisels Vochtaftrek
Fietsaccu’s en overige losse li-ion batterijen Worden geweigerd
Gasflessen / spuitbussen Worden geweigerd*
Glasresten Vuilaftrek + vuilbelasting
Grond- of zandresten Vuilaftrek + vuilbelasting
Houtresten Vuilaftrek + vuilbelasting
Isolatiemateriaal Vuilaftrek + vuilbelasting
Koel- en vriesapparatuur Worden geweigerd
Kunststoffen Separaat aanleveren
Leidingwerk chem. Fabrieken Gereinigd, anders geweigerd
Olie of oliegerelateerde producten/ vetten Alleen sporen; anders geweigerd
Ontvetters Worden geweigerd
Papier/karton Separaat aanleveren
Puin Vuilaftrek + vuilbelasting
Radioactief materiaal Weigeren
Smeermiddelen Sporen; anders weigeren
Tanks Leeg en schoon + reinigingscertificaat (voorzien van mangat)
Transformatoren Olievrij en met certificaat: anders weigeren
Vuilaftrek / vuilbelasting € 250,00 per ton
Vaten (leeg en schoon) Accepteren
Vaten (verontreinigd) Weigeren (meestal gevaarlijk afval)
Verfblikken (vast / vloeibaar) Weigeren (gevaarlijk afval)
Verfblikken (schraap leeg) Accepteren
Verpakkingsmaterialen anders dan ijzer Retour of vuilbelasting
Voedingsmiddelen resten Vuilaftrek + vuilbelasting
Wasmachine Accepteren (met aftrek van beton)
* Uitzondering – volledig door midden gesneden.